» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“

V rámci výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR odbormi školstva príslušných obvodných úradov v sídle krajov (ďalej len „ObÚ - OŠ“) v stanovenom termíne predložených spolu 59 projektov s požiadavkou 285 517,50 € na ich realizáciu.

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo“ na rok 2013 navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu podporiť 16 projektov s celkovou požiadavkou 70 013 €. Schválený zoznam žiadateľov a výšku pridelených prostriedkov uvádzame v tabuľke. Viac projektov nemohlo byť v tomto roku podporených kvôli limitovanému objemu finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Najčastejším nedostatkom nepodporených projektov bolo nedodržanie rozpočtových pravidiel uvedených vo výzve a neprimeranosť objemu žiadaných finančných prostriedkov vzhľadom na využiteľnosť a trvalú udržateľnosť benefitov.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného ObÚ - OŠ prostredníctvom ministerstva v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Zariadenie, ktorému boli pridelené finančné prostriedky ich môže použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

formát pdf Zoznam vybraných projektov

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „PSYCHOLOGICKÉ A ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ PORADENSTVO“


Oblasťou podpory je v roku 2013 metodické usmerňovanie činností školských psychológov, školských špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v školách a školských zariadeniach, vrátane materiálno-technického vybavenia, kariérne a výchovné poradenstvo a skvalitnenie zabezpečovania ranej (včasnej) starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu zašle školské poradenské zariadenie príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja, odboru školstva, ktorý je jeho zriaďovateľom, s označením na obálke „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo
do 15. apríla 2013.
Príslušný obvodný úrad v sídle kraja, odbor školstva, predloží žiadosti na MŠVVaŠ SR do 27. apríla 2013.