» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2013 » ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Žiaci so zdravotným postihnutím 2013“

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Žiaci so zdravotným postihnutím 2013“

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím „Žiaci so zdravotným postihnutím 2013“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR v stanovenom termíne predložených odbormi školstva príslušných obvodných úradov v sídle krajov spolu 85 projektov s celkovou požiadavkou 548123,55 € na ich realizáciu, čo je takmer trojnásobne vyššia požiadavka ako je vyčlenený objem finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na tento účel.

Z podaných projektov komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Žiaci so zdravotným postihnutím 2013“ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zasadnutí dňa 24. mája 2013 vybrala 33 projektov, ktorých zoznam s uvedením zriaďovateľa, školy, názvu projektu a výšky pridelených finančných prostriedkov, schválených ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňujeme v tabuľke.

Najčastejšie nedostatky v projektoch boli nasledovné:

  • nedodržanie podmienok uverejnených vo výzve na predkladanie projektov,
  • využitie požadovaných finančných prostriedkov pre žiakov bez zdravotného postihnutia,
  • neprimerane vysoké požiadavky vzhľadom na využiteľnosť projektu.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušných odborov školstva obvodných úradov v sídlach krajov, v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

formát pdf Zoznam vybraných projektov

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím
„ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2013“

Oblasťou podpory v roku 2013 je zlepšovanie materiálnych a priestorových podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. Podpora je zameraná na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným postihnutím – zabezpečenie debarierizácie v základných školách regionálneho školstva, v ktorých sa vzdelávajú deti a žiaci so zdravotným postihnutím – debarierizácia, materiálno-technické vybavenie týchto škôl kompenzačnými a špeciálnymi učebnými pomôckami, s cieľom úspešného a efektívneho vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu zašle oprávnený žiadateľ (bod č. 3 výzvy) príslušnému Obvodného úradu v sídle kraja, odboru školstva
 
do 31. marca 2013
s označením na obálke „ŽIACI SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2013“.