» Medzinárodná spolupráca » Zahraničné pracovné cesty MŠVVaŠ SR » Správy zo zahraničných pracovných ciest » Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR » Zahraničné pracovné cesty 2012 » September

September

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 2.-3.9. 2012 Účasť na pracovnej skupine Mládež pri Rade EÚ Michalovič

Správa zo ZPC

2. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 3.-5.9. 2012 Zasadnutie Európskej technologickej platformy v oblasti minerálov Kočiš Správa zo ZPC
3.