» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » Výzvy na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov (MŠVVaŠ SR) » Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 4.2
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Priebežná výzva „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier“ – opatrenie 4.2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejňuje priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier" (ďalej len „výzva") v rámci opatrenia 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:

  • verejné a štátne vysoké školy mimo schém štátnej pomoci,
  • Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo schém štátnej pomoci.

Kód výzvy: OPVaV-2013/4.2/09-RO
Dátum zverejnenia výzvy: 09.07.2013
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 30.11.2013
Dátum ukončenia výzvy: 30.11.2013

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ