» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Aktuality » 10/12/2015 - Call for International Experts/Specialists OP R&I

10/12/2015 - Call for International Experts/Specialists OP R&I

The Ministry of Education, Science, Research and Sport SR as the Managing Authority for the Operational Programme Research and Innovation (“OP R&I”) wishes to inform you that on 10 December 2015 has been launched a Call for international experts/specialists for the OP R&I which is open, i. e. an Application for the Database of international experts/specialists can be administered continuously. The full text of the Call, along with the Application in English (English will be working language for international experts) can be found HERE.


10.12.2015 - Vyhlásenie výzvy na výber zahraničných expertov OP VaI

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie si Vás dovoľuje informovať, že dňa 10. decembra 2015 bola vyhlásená Výzva na výber zahraničných expertov OP VaI, ktorá je otvorená, t. j. prihlášky do Databázy zahraničných expertov možno podávať priebežne. Úplné znenie výzvy spolu s prihláškou iba v angličtine (angličtina bude pracovným jazykom zahraničných expertov) možno nájsť TU.