» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 10.04.2013 Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2013-7 – národný projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove"
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

10.04.2013 Písomné vyzvanie OPV/K/NP/2013-7 – národný projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Aktivizujúce metódy vo výchove".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2013-7


Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 10. jún 2013

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ