» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (MVVE) » Zasadnutia Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku » 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku, ktorý je spoločným monitorovacím výborom pre tri operačné programy (OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Informatizácia spoločnosti), schválil na svojom prvom zasadnutí hodnotiace a výberové kritériá pre jednotlivé operačné programy, ako aj programové manuály (pdf) jednotlivých operačných programov.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ