» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Konferencie » 1. konferencia (21.01.2015)

1. konferencia (21.01.2015)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali konferenciu k predstaveniu operačného programu Výskum a inováce a k podpore výskumu, vývoja a inovácií z vybraných programov EÚ, ktorá sa uskutočnila dňa 21. januára 2015 v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Prezentácie z konferencie sú uvedené nižšie:

1. Základná štruktúra operačného programu Výskum a inovácie, princípy a zmeny oproti programovému obdobiu 2007 – 2013
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

2.1 Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR

2.2 Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)
Barbara Líšková, SIEA

2.3 Systémové opatrenia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – národné projekty Slovak Business Agency (SBA)
Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia, SBA

3. Plánované aktivity MŠVVaŠ SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

4. Plánované aktivity MH SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie
Boris Huslica, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR

5. Podpora v rámci Horizontu 2020
Stanislav Sipko, poradca ministra, MŠVVaŠ SR

6. Program COSME – nástroj na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
Daniel Pitoňák, vedúci oddelenia analýz podnikateľského prostredia, SBA

7. Podpora v rámci programu Erasmus+ 2014 – 2020
Irena Fonodová, výkonná riaditeľka, Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

8. Možnosti synergického financovania z EŠIF vo vzťahu k Horizontu 2020, COSME, Erasmus+ a iným programom EÚ
Stanislav Sipko, poradca ministra, MŠVVaŠ SR

9. Synergie operačného programu Ľudské zdroje s operačným programom Výskum a inovácie
Veronika Paľková, riaditeľka odboru pre operačný program Vzdelávanie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR