» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 08.07.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-3
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

08.07.2009 Priame zadanie – národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-3

Priame zadanie - národný projekt č. OPV/K/RKZ/NP/2009-3 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt „Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov ".

Kód priameho zadania: OPV/K/RKZ/NP/2009-3 Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Dátum uzávierky priameho zadania je 9. september 2009.

Riadiaci orgán resp. Metodicko-pedagogické centrum do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ