» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie národných projektov » 02.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-6 "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

02.10.2012 Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPV/K/NP/2012-6 "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejňuje písomné vyzvanie pre národný projekt "Rozvoj stredného odborného vzdelávania".


Kód písomného vyzvania: OPV/K/NP/2012-6


Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania


Dátum uzávierky písomného vyzvania: 03. december 2012


Riadiaci orgán resp. Štátny inštitút odborného vzdelávania do momentu schválenia predloženej žiadosti o NFP neposkytuje informácie týkajúce sa obsahu pripravovaného projektu, vrátane kritérií výberu cieľovej skupiny.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ