» Aktuality » „Matematické hlavičky“ majú za sebou letné sústredenia

„Matematické hlavičky“ majú za sebou letné sústredenia

30.06.2017
„Matematické hlavičky“ majú za sebou letné sústredenia
     Rozvíjať algoritmické myslenie, schopnosť kriticky uvažovať, ale i správne si rozvrhnúť čas, to všetko mali žiaci možnosť vyskúšať si v korešpondenčných matematických seminároch. Tie aktuálne vyústili do záverečných sústredení, kde okrem matematiky bola i zábava.
     V školskom roku 2016/2017 zorganizoval partner národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) spolu s občianskym združením STROM pre žiakov základných škôl korešpondenčné matematické semináre MALYNÁR a MATIK.
     Dlhé roky sú tieto podujatia pripravované skupinami mladých budúcich učiteľov, vedcov a študentov vysokých, ale i stredných škôl. Predstavujú vhodnú formu ako podporiť u žiakov matematické nadanie, ale i celkovo formovať ich osobnosť v procese ich dospievania. 
     Semináre, pozostávajúce z korešpondenčného riešenia matematických úloh, majú počas roka zimnú aj letnú časť. Tá letná vyvrcholila práve v tieto dni tradičnými záverečnými sústredeniami, ktoré sa konali v dňoch 18. až 23. júna 2017 (seminár MALYNÁR) a v dňoch 23. až 28. júna 2017 (seminár MATIK).
     Sústredenia prebiehali v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ v Danišovciach a zúčastnilo sa ich spolu šesťdesiat riešiteľov.
     Okrem tradičných prednášok na matematické témy, ako napríklad kreslenie jedným ťahom, obsahy útvarov, úlohy na šachovnici či deliteľnosť čísel boli pre účastníkov pripravené aj zábavno-vzdelávacie aktivity. Mimo matematických zručností si tak deti otestovali aj svoju fyzickú zdatnosť, pamäť, strategické myslenie, orientáciu v teréne, spontánnosť a v neposlednom rade tímového ducha. V rámci sústredení prebehlo aj ocenenie najlepších riešiteľov korešpondenčnej časti týchto seminárov.
     Sústredenia sú jednou z aktivít národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorého jedným zo špecifických cieľov je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. V rámci podaktivity 1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied budú partnermi projektu organizované viaceré aktivity so zameraním na popularizáciu prírodných a technických vied, matematiky či  informatiky a motiváciu žiakov k ich štúdiu.
     Informácie o cieľoch, aktivitách, realizácii projektu, o jeho priebežných výstupoch a výsledkoch sú dostupné na webovej stránke projektu: http://itakademia.sk.
     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.